top of page

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

i. Týmito obchodnými podmienkami spresňujeme vzťah medzi nami, spoločnosťou Aquala s.r.o. so sídlom Vážska 3560/1, PSČ 921 01 Piešťany, Slovenská republika IČO: 463 224 77, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: SroVložka číslo: 28054/T, ako predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.aquala.art, a vami, naším zákazníkom, ktorý s nami uzatvára kúpnu zmluvu.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

i. Kúpnu zmluvu s nami môžete uzavrieť na diaľku prostredníctvom internetového obchodu alebo emailovou objednávkou na aquala@aquala.sk. Predávame ručne vyrábané sklenené karafy s objemom 1,5 l, ktorých neoddeliteľnou súčasťou sú ručne zdobené mandaly (ďalej len „tovar“).

 

ii. V prípade kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku predstavuje objednávka jej odoslaním na internetových stránkach návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Prijatie objednávky vám potvrdíme e-mailom. Kúpna zmluva je potom uzavretá naším prijatím návrhu. O odoslaní tovaru vás budeme informovať e-mailom.

3. Odstúpenie bez udania dôvodu

i. Zo zákona ste oprávnení odstúpiť od zmluvy uzavretej cez internet bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia tovaru.

 

ii. Ak chcete využiť toto právo, je nevyhnutné nám v uvedenej lehote oznámiť svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Najvhodnejšou možnosťou je kontaktovať nás na e-maile aquala@aquala.sk

 

iii. Pokiaľ odstúpite od zmluvy, vrátime vám kúpnu cenu tovaru. V prípade odstúpenia do 14 dní od doručenia tovaru máte nárok aj na náhradu nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Uvedené peňažné prostriedky vám vrátime bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia. S platbou však môžeme v súlade so zákonom počkať, kým nám tovar nevrátite.

 

iv. Tovar bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia, zašlite na adresu Aquala s.r.o. Lomonosova 2797/6, 918 54 Trnava. Náklady spojené s vrátením tovaru v tomto prípade hradíte vy.

 

v. Dovoľujeme si vás upozorniť, že podľa zákona zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než je nutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Ďalej vás upozorňujeme, že nie ste oprávnení odstúpiť od zmluvy pri tovare vyrobenom podľa vašich požiadaviek alebo tovare prispôsobenom osobným potrebám (napr. v prípade úpravy mandaly podľa Vašich požiadaviek).

4. Reklamácia

i. Ak má tovar pri dodaní chybu ste oprávnení požadovať odstránenie chyby prostredníctvom náhradného dodania alebo opravy. V prípade, že by také odstránenie chyby bolo pre nás nemožné alebo neprimerané, ste oprávnení požadovať zľavu z kúpnej ceny, a pokiaľ ide zároveň o významnú chybu, môžete tiež odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tieto práva máte aj v prípade, že sa uvedená chyba prejaví neskôr.

 

ii. Za chyby na tovare zodpovedáme, ak sa prejavia v priebehu dvoch rokov od dodania tovaru.

 

iii. Za chybný sa považuje hlavne tovar, ktorý nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslúži na svoj účel, nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov či nebol dodaný v dohodnutom množstve. Obrázky tovaru v našom internetovom obchode majú ilustratívny charakter a nepredstavujú záväzné zobrazenie vlastností tovaru.

 

iv. Všetky otázky týkajúce sa reklamácie vám radi zodpovieme, ak nás budete kontaktovať na e-maile aquala@aquala.sk alebo na tel. čísle +421 9111 79 111. Reklamovaný tovar nám zašlite na adresu Aquala s.r.o. Lomonosova 2797/6, 918 54 Trnava spolu s popisom vady (t.j. v čom vidíte chybu tovaru alebo ako sa chyba prejavuje) prípadne požiadavku na spôsob vybavenia a Vaše kontaktné údaje.

 

v. O priebehu reklamácie, najmä o jej prijatí, vybavení či zamietnutí, vás budeme informovať prostredníctvom e-mailových správ. Môžeme sa s vami spojiť aj telefonicky.

 

vi. V prípade zamietnutia reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od dátumu nákupu máte právo na zaslanie odborného posúdenia. V prípade reklamácie uplatnenej po tomto období, máte pri zamietnutej reklamácií možnosť nechať si tovar odborne posúdiť u osoby uvedenej v oznámení o zamietnutí reklamácie, a to na naše náklady.

 

vii. O reklamácii rozhodneme bezodkladne. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia chyby nebude trvať dlhšie než 30 dní. V opačnom prípade ste oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pre dodržanie uvedenej lehoty je nevyhnutné, aby ste poskytli potrebnú súčinnosť. viii. Náklady spojené s vrátením tovaru hradíme v prípade oprávnenej reklamácie my

5. Všeobecné informácie

i. Spôsob platby a dodania si môžete zvoliť z nami ponúkaných možností na www.aquala.art. Pred odoslaním objednávky vás na zvolený spôsob platby a dodania a na náklady s nimi spojené vždy upozorníme na webstránke podľa toho akú možnosť si vyberiete.

 

ii. Subjektom mimosúdneho konania pre prípady sporov, prípadne subjektom pre prijímanie sťažností spotrebiteľov, je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), http://www.soi.sk/sk/Alternativne-rieseniespotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné riešiť online. Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, je zároveň orgánom dohľadu nad činnosťou našej spoločnosti.

 

iii. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Miestom plnenia je Slovensko.

 

iv. Všetky ceny výrobkov a služieb sú uvedené s DPH, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. V prípade, že sa DPH do uzavretia kúpnej zmluvy, popr. do odoslania tovaru zmení, je zákazník s prihliadnutím na ním zvolený druh platby povinný uhradiť nedoplatok kúpnej ceny, popr. predávajúci neodkladne zašle zákazníkovi e-mailom správu s výzvou o oznámenie, kam je možné uhradiť zákazníkovi preplatok kúpnej ceny.

 

v. Odoslaním objednávky súhlasíte so zaslaním daňového dokladu v elektronickej podobe. Daňový doklad zašleme elektronicky v emaile o expedícii zákazky. Ak si však prajete zaslať daňový doklad aj v listinnej podobe, napíšte nám správu a daňový doklad Vám zašleme spolu s tovarom. vi. Tieto obchodné podmienky sú účinné od 26.05. 2020.

bottom of page