top of page

Ochrana osobných údajov

logo.png

Spoločnosť Aquala s.r.o. so sídlom Ratnovce 192, PSČ 922 31 Ratnovce, IČO: 463 224 77, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro Vložka číslo: 28054/T („Aquala“), prevádzkovateľ internetového obchodu www.aquala.art, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

1. Osobné údaje a ich spracovanie

1.1. Kategórie osobných údajov

Pokiaľ u nás nakupujete tovar alebo služby zhromažďujeme meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie, platobné údaje.

1.2. Účely spracovania osobných údajov:

• Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:

 

o Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných prostredníctvom našej webovej stránky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).

o Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.

o Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom aby sme vám oznámili aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od vás získali ďalšie informácie.

o Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.

 

• Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Aquala. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu

1.3. Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

a) spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy

 

b) prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy

 

c) tretím stranám, napr. právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhanie pohľadávok alebo ďalších dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností

 

d) verejným orgánom (napr. polícia)

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

2. Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

2.1. Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu. U našich spracovateľov vyžadujeme súlad ich systémov s nariadením GDPR.

2.2. Obdobie spracovania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame:

 

a) v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy;

b) 1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov;

c) v čase, počas ktorého je Aquala povinná ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené spoločnosťou Aquala, sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.

 

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

3. Práva subjektov údajov

a) Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.

b) V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.

c) Pre uplatnenie svojich práv kontaktujte poverenca pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese aquala@aquala.sk. Obrátiť sa môžete aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

d) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré Aquala potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

4. Webové stránky

4.1. Súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť tu. Súbory cookies využívame napr. na:

 

• správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku

• zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať

• čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách

• zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.

4.2. Využitie súborov cookies

Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

• analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú

• konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

• trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

• remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie

• esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

4.3. Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android

 

Účinný nástroj na správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/

4.4. Odkazy

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach alebo prístupné prostredníctvom nich.

5. Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať na adrese sídla spoločnosti Aquala s.r.o., Ratnovce 192, PSČ 922 31 Ratnovce, Slovenská republika alebo prostredníctvom e-mailovej adresy aquala@aquala.art.

7. Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 26.05. 2020.

bottom of page